Kaasa utvalget

Karen Kaasa

Karen Kaasa

Regjeringen har satt ned ett utvalg for å se på ytelser til foreldre med særlig tyngende pleiebehov etter initiativ fra helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Utvalget ledes av Karen Kaasa, kommunaldirektør  i Nøtterøy kommune. Utvalget har, etter FISH sin mening fått ett håpløst mandat av Departementet. Kort fortalt skal alle kostnader nå over på kommunalt nivå. Dette vil føre til en ulik behandling ut fra kommunenes økonomi.

FISH var i møte med Kaasa utvalget i desember. Vi informerte om våre medlemmers arbeide med barna og familienes  behov, særlig av økonomisk art.  Karen Kaasa var lyttende og viste klart at hun forstod våre utfordringer og behov for økonomisk støtte for den av foreldrene som tar seg av barnet.  FISH har oversendt ett sett med forslag som vi mener kan være gode løsninger, uten at det vil påføre samfunnet store ekstrakostnader. Eksempelvis vil den praksis som Statsråd Bjurstrøm arbeider for påføre samfunnet kostnader som er 3-4 ganger dyrere enn en løsning der mor eller far får en økonomisk kompensasjon tilsvarende full lønn fra staten. Utvalget skal levere sin innstilling i form av en NOU innen 15. oktober 2011